Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Alternativas para desmantelar el poder corporativo: Recomendaciones para gobiernos, movimientos y ciudadanía = Botere Korporatiboa eraisteko alternatibak Gobernu, mugimendu herritarrentzako gomendioak = Alternatives for dismantling corporate power: Recommendations for governments, social movements and citizens at large

Lan koadernoa extraordinario
Bilbao, Hegoa, 2016
1vol; 52pp; 27cms, 1130-9962, Español; Inglés (Cuadernos de Hegoa; Número Extraordinaro)

Laburpena

Nunca antes las empresas transnacionales habían estado tan presentes en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas. Su incidencia económica, cultural, política y jurídica es tal, que incluso hablamos de poder corporativo como el protagonista del modelo hegemónico de sociedad global. Dicho modelo, articulado en torno al capitalismo, atraviesa en la actualidad una profunda crisis que pone en riesgo la propia sostenibilidad de la vida en el planeta. El conflicto entre el capital y la vida se agudiza y es preciso impulsar alternativas que trasciendan el statu quo, desmantelando al poder corporativo como condición necesaria –aunque no suficiente– para una transición civilizatoria desde claves emancipadoras.

El presente trabajo recoge una propuesta de marco de referencia para enfrentar esta tarea, así como una agenda con propuestas específicas en 20 ámbitos complementarios para avanzar en la misma. Estas se concretan finalmente en recomendaciones para diferentes agentes sociales e institucionales, dentro
de una lógica inclusiva y de corresponsabilidad en defensa de la vida, la democracia, el bien común y la sostenibilidad.
_____________________

Inoiz baino gehiago, enpresa transnazionalek presentzia nabarmena daukate gure bizitzetako esparru guztietan. Hainbestekoa da beraien eragin ekonomiko, kultural, politiko eta juridikoa, botere korporatiboa gizarte globalaren eredu hegemonikoaren protagonistatzat jo dezakegula. Eredu hau, kapitalismoaren inguruan artikulatutakoa, bizitzaren jasangarritasuna planetan arriskuan jartzen duen krisialdi sakon batetan dago murgilduta. Kapitala eta bizitzaren arteko gatazka areagotzen ari da, statu quo hau gainditzen duten alternatibak bultzatzea beharrezkoa bilakatzen delarik. Zeregin honetan, botere korporatiboaren eraispena beharrezko baldintza bezala agertzen zaigu ez nahikoa, hala ere emantzipazio-gakoak oinarri dituen zibilizazio-trantsizio baten bideari ekiteko.

Lan honek zeregin honi aurre egiteko erreferentzia-marko bat proposatzen du, urratsak egiteko elkarren artean osagarriak diren 20 esparrutarako proposamen zehatzak barneratzen dituen agenda batekin batera. Azkenik, hauek gizarte- eta instituzio-eragile desberdinei zuzendutako hainbat gomendiotan zehazten dira, bizitza, demokrazia, guztien ona eta jasangarritasuna defendatzea oinarri duen ko-ardurazko logika inklusibo baten baitan.
______________________

Never before have transnational companies been so present in practically all spheres of our lives. Their economic, cultural, political and legal weight are such that we may speak of corporate power as the leading player in the hegemonic model of global society. This model, articulated around capitalism, is currently undergoing a severe crisis that jeopardises the very sustainability of life on the planet. The conflict between capital and life is becoming more acute and we need to promote alternatives to transcend the status quo, dismantling corporate power as a precondition (though insufficient in itself) for a civilising and emancipatory transition.

This paper offers a frame of reference for tackling this task, with an agenda of specific proposals in 20 complementary areas for taking a transition forward. Finally these are translated into recommendations for the various social and institutional agents, within a logic of inclusiveness and co-responsibility in defence of life, democracy, the common good and sustainability.

Aurkibidea

1. El poder corporativo en la sociedad global actual.
- a. El capital contra la vida: una crisis sin precedentes.
- b. La agenda hegemónica en defensa del capital.
- c. El poder corporativo, protagonista de la agenda hegemónica.

2. Una agenda marco para desmantelar el poder corporativo.
- a. Desde qué premisas impulsar alternativas al poder corporativo.
- b. Hacia qué horizonte dirigir las alternativas al poder corporativo.
- c. Qué hacer para desmantelar el poder corporativo.

3. Recomendaciones para desmantelar el poder corporativo.
- a. Recomendaciones para los gobiernos estatales.
- b. Recomendaciones para los gobiernos locales.
- c. Recomendaciones para los movimientos sociales.
- d. Recomendaciones para la ciudadanía.

4. Bibliografía
_________________

1. Botere korporatiboa egungo gizarte globalean
- a. Kapitala bizitzaren aurka: aurrekaririk gabeko krisia
- b. Kapitalaren aldeko agenda hegemonikoa
- c. Botere korporatiboa, agenda hegemonikoaren protagonista

2. Botere korporatiboa eraisteko esparru-agenda bat
- a. Botere korporatiboaren aurkako alternatibak, zer premisatan oinarrituta sustatu?
- b. Zer etorkizunerantz bideratu botere korporatiboaren aurkako alternatibak?
- c. Zer egin botere korporatiboa eraisteko?

3. Botere korporatiboa eraisteko gomendioak
- a. Gomendioak estatuko gobernuentzat
- b. Gomendioak tokiko gobernuentzat
- c. Gomendioak mugimendu sozialentzat
- d. Gomendioak herritarrentzat

4. Bibliografia
_____________________

1. Corporate power in global society today
a. Capital versus life: un unprecedented crisis
b. The hegemonic agenda in defence of capital
c. Corporate power as a leading player in the hegemonic agenda

2. A framework agenda for dismantling corporate power
a. What premises alternatives to corporate power should set out from
b. What horizons alternatives to corporate power should be aimed at
c. What is to be done to dismantle corporate power

3. Recommendations for dismantling corporate power
a. Recommendations for national governments
b. Recommendations for local governments
c. Recommendations for social movements
d. Recommendations for citizens at large

4. Bibliography

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.