Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Propuesta de Sistema de Indicadores de género para el diseño y seguimiento de políticas públicas vascas de paz, derechos humanos y memoria = Generoko Adierazle-Sistemaren proposamena, bakearen, giza eskubideen eta memoriaren euskal politika publikoak diseinatu eta haien jarraipena egiteko

C0eb61008b9a433b4d9c89ddfe2b2c8720210301 1895 1ioddj4
Bilbao, Hegoa, 2020
1vol; 32pp; 26cms, 978-84-16257-(73-7)(74-4), Español, Euskera

Laburpena

La transversalización o mainstreaming de género en las políticas públicas ha emergido durante las últimas décadas como un aspecto indispensable en la actuación del poder público, gracias a la incidencia feminista en el ámbito institucional. En ese sentido, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que marcó un hito en la lucha por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableció por primera vez que las políticas públicas deben integrar la perspectiva de género. Desde entonces, la dimensión de género es un principio de carácter transversal recogido en el marco normativo internacional, europeo, estatal, autonómico y local.

A pesar de la estructura jurídica internacional existente en materia de igualdad, en contextos de conflicto armado y/o de violencia política la transversalización de género no está tan presente en aquellas políticas que, tras la violencia, buscan promover procesos de paz, de respeto de los derechos humanos y de memoria colectiva. En Euskadi, el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la paz, los derechos humanos y la memoria no ha ido acompañado de una estrategia consistente de integración de la perspectiva de género, como sí ha sido el caso de las políticas de cooperación.
____________________________________________________________________________________

Politika publikoetako genero-zeharkakotasuna edo -mainstreaminga botere publikoaren jardueraren ezinbesteko alderdi bilakatu da azken hamarkadetan, feministek erakundeen eremuan izan duten eraginari esker. Ildo horretan, 1995eko Beijingeko Adierazpena eta Ekintza Plataforma gertaera garrantzitsua izan zen emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko borrokan. Horrek lehen aldiz ezarri zuen politika publikoek genero-ikuspegia txertatu behar zutela. Harrezkeroztik, genero-dimentsioa zeharkako printzipio bat da eta hala jasotzen dute nazioarteko, Europako, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko arau-esparruek.

Berdintasunaren arloko nazioarteko egitura juridikoa gorabehera, gatazka armatuko eta/edo indarkeria politikoko testuinguruetan, aldiz, genero-zeharkakotasuna ez da hainbeste ageri indarkeriaren ostean bake prozesuak, giza eskubideak eta memoria kolektiboa sustatzeko helburua duten politiketan. Euskadin, bake, giza eskubide eta memoria politika publikoen garapenarekin batera ez da genero-ikuspegia txertatzeko estrategia sendorik egon, bai ordea lankidetza-politiken kasuan.

Aurkibidea

1. Introducción

2. Punto de partida

2.1 Diagnóstico inicial
2.2 Escenario actual en Euskadi 82
2.3 Agenda Euskadi Basque Country 2030

3. Fundamentos de la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas de Euskadi

4. Instrumentos internacionales relacionados con la agenda de Género,Paz y Seguridad

4.1. CEDAW
4.2. Resolución 1325
4.3. Convenio de Estambul
4.4. Agenda 2030

5. Indicadores para una agenda vasca de género, paz y seguridad

5.1. Instrumentos internacionales priorizados
5.2. Aspectos conceptuales y metodológicos
5.3. Pautas de aplicación del Sistema de Indicadores
5.4. Matriz de indicadores

Bibliografía

Índice de tablas

Tabla 1. Indicadores de Prevención
Tabla 2. Indicadores de Participación
Tabla 3. Indicadores de Protección
Tabla 4. Indicadores de Rehabilitación y reparación
_____________________________________________________________________

1. Sarrera

2. Abiapuntua

2.1. Hasierako diagnostikoa
2.2. Gaur egungo egoera Euskadin
2.3. Euskadi Basque Country 2030 Agenda

3. Euskadiko politika publikoetan genero-ikuspegia txertatzeko oinarriak

4. Genero, Bake eta Segurtasun agendari lotutako nazioarteko tresnak

4.1. CEDAW
4.2. 1325 Ebazpena
4.3. Istanbulgo Hitzarmena
4.4. 2030 Agenda

5. Genero, bake eta segurtasuneko euskal agenda baterako genero-adierazleak

5.1. Lehenetsitako nazioarteko tresnak
5.2. Alderdi kontzeptual eta metodologikoak
5.3. Adierazle-Sistema aplikatzeko jarraibideak
5.4. Adierazleen matrizea

Bibliografia

Taulen aurkibidea

1. taula. Prebentzio-adierazleak
2. taula. Partaidetza-adierazleak
3. taula. Babes-adierazleak
4. taula. Errehabilitazio- eta erreparazio-adierazleak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.