Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


El Desarrollo Humano Local desde la Equidad de Género: Un proceso en construcción = Tokiko Giza Garapena, genero berdintasunetik: prozesua eraikitzen = Local Human Development from the gender equity perspective: a work in progress

Generodhl
Bilbao, Hegoa, 2014
1vol; 66pp; 30cms, 978-84-89916-88-3, Español

Laburpena

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el enfoque de las capacidades a partir de las aportaciones feministas. La base teórica principal de la que partimos es la Economía Feminista, teoría que apuesta por construir una economía que integre y analice las diversas realidades de las mujeres y de los hombres (Carrasco, 1999) y dé respuesta a sus necesidades e intereses. En ese camino, defiende la aplicación efectiva de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres, con objeto de impulsar la democracia económica y la justicia social.

Este documento se enmarca en una investigación colectiva sobre las potencialidades del enfoque de Desarrollo Humano Local (DHL) para avanzar en la búsqueda de alternativas justas y sostenibles ecológica y socialmente, siempre con ánimo de poder adaptarse a las diversas realidades. El marco teórico y metodológico del DHL se analiza en el documento base realizado por Alfonso Dubois (2013) que constituye el punto de partida del conjunto de esta investigación. Nuestro propósito es integrar en este enfoque una mirada feminista, puesto que esta es imprescindible en todos los planteamientos que buscan superar las injusticias y desigualdades que caracterizan el mundo actual.

El informe que presentamos se estructura en torno a dos grandes capítulos. El primero aborda algunas claves de la Economía Feminista así como los aportes del ecofeminismo, del postcolonialismo feminista y del institucionalismo radical. El segundo resume la evolución del enfoque de género en el pensamiento sobre el desarrollo para centrarse en el enfoque de las capacidades desde la perspectiva feminista y finalizar con los vínculos entre las capacidades fundamentales para poder impulsar la sostenibilidad de la vida.
___________

Lan honen helburua da gaitasunen ikuspegiari buruzko gogoeta egitea, ekarpen feministetatik abiatuta. Horretarako, Ekonomia Feminista hartuko dugu oinarri teoriko nagusi gisa. Teoria horrek emakumeen eta gizonen errealitateak uztartuko eta aztertuko dituen eta haien beharrei erantzungo dien ekonomia bat eraikitzearen aldeko apustua egiten du (Carrasco, 1999). Bide horretan, emakumeen eskubide ekonomiko, sozial eta politikoak eraginkortasunez aplikatzea aldarrikatzen du, demokrazia ekonomikoa eta gizarte justizia bultzatzeko.

Dokumentu hau Tokiko Giza Garapenaren (TGG) ikuspegiaren potentzialtasunei buruzko talde ikerketa baten parte da; ekologia eta gizarte ikuspegitik bidezkoak eta iraunkorrak izango diren eta, betiere, askotariko errealitateetara egokitzeko moduko alternatiba batzuk bilatzeko potentzialtasunei buruzko ikerketaren baitan kokatzen da. TGGren esparru teoriko eta metodologikoa Alfonso Duboisek (2013) landutako oinarrizko dokumentuan aztertzen da; dokumentu hori da, hain zuzen ere, ikerketa osoaren abiapuntua. Gure asmoa da ikuspegi horretan begirada feminista txertatzea, ezinbesteko begirada baita gaur egungo munduko bidegabekeriak eta berdintasunik ezak gainditzeko planteamenduetan.

Orrialde hauetan aurkezten dugun txostena bi kapitulu handitan banatuta dago. Lehenengoan, Ekonomia Feministaren ardatz batzuk lantzen dira, baita ekofeminismoaren, postkolonialismo feministaren eta instituzionalismo erradikalaren ekarpenak ere. Bigarrenak, berriz, genero ikuspegiak garapenari buruzko pentsamenduan izan duen bilakaeraren laburpena biltzen du, feminismoaren ikusmiratik aztertzen du gaitasunen ikuspegia eta, amaitzeko, bizitzaren iraunkortasuna sustatzeko funtsezko gaitasunen arteko loturak lantzen ditu.
_____________

The goal of this study is to reflect on the capabilities approach from the viewpointof feminist contributions. Our main theoretical basis is Feminist Economics, a theorythat addresses the construction of an economy that integrates and analyzes the different realities of women and men (Carrasco 1999) and responds to their needs and interests. On this journey, it defends the effective application of the economic, social and political rights of women, in order to boost economic democracy and social justice.

This document is part of a group study into the potential of the Local Human Development (LHD) approach to advance in the search for ecologically and socially sustainable and just alternatives that maintain an ability to adapt to different realities. LHD’s theoretical and methodological framework is analysed in the opening document written by Alfonso Dubois (2014) which constitutes the point of departure for the studies involved in this research. The goal of this paper is to integrate a feminist viewpoint into this approach, given that such a point of view is crucial in all approaches that aim to overcome the injustices and inequalities that characterize the world today.

This text is divided into two major chapters. The first covers some key points of Feminist Economics, as well as the contributions of ecofeminism, postcolonial feminism and radical institutionalism. The second summarizes the evolution of the gender approach in thought on development in order to focus on the capability approach from the feminist viewpoint and ends with the links that exist among the capabilities that are essential in order to boost the sustainability of life..

Aurkibidea

Listado de siglas

Introducción

1. Aportes teóricos significativos en el impulso de la equidad de género en procesos de transformación social
1.1. Claves de la economía feminista y el desarrollo
1.2. Aportes ecofeministas
1.3. Aportes del postcolonialismo feminista
1.4. Aportes del institucionalismo radical

2. La economía feminista y el Desarrollo Humano Local: puntos de encuentro
2.1. Las relaciones entre las mujeres y los hombres en el pensamiento sobre desarrollo
2.2. El enfoque de las capacidades desde la equidad de género
2.3. Necesidad de indicadores para una evaluación de las capacidades

3. Claves para el debate

4. Bibliografía
___________________

Siglen zerrenda

Sarrera

1. Gizarte eraldaketako prozesuei bultzada eman dieten ekarpen teoriko adierazgarriak
1.1. Ekonomia feministaren eta garapenaren gakoak
1.2. Ekarpen ekofeministak
1.3. Postkolonialismo feministaren ekarpenak
1.4. Instituzionalismo erradikalaren ekarpenak

2. Ekonomia Feminista eta Tokiko Giza Garapena: elkarguneak
2.1. Gizonen eta emakumeen arteko harremanak, garapenari buruzko pentsamenduan
2.2. Gaitasunen ikuspegia, genero berdintasunetik
2.3. Gaitasunak ebaluatzeko adierazleen premia

3. Eztabaidarako gakoak

4. Bibliografia
____________________

List of abbreviations

Table of figures

Introduction

1. Significant theoretical contributions in the promotion of gender equity in social transformation processes
1.1. Key points of Feminist Economics and development
1.2. Ecofeminist contributions
1.3. Contributions from postcolonial feminism
1.4. Contributions from radical institutionalism

2. Feminist Economics and Local Human Development: meeting points
2.1. The relations between women and men in thought on development
2.2. The capability approach from the gender equity perspective
2.3. Need for indicators for an evaluation of capabilities

3. Key points of the debate

4. Bibliography

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.