Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Justicia Transicional: Dilemas y crítica feminista = Trantsiziozko Justizia: Dilemak eta kritika feminista

Cuaderno de trabajo hegoa 59
Bilbao, Hegoa, 2012
1vol; 38pp; 27cms, 1130-9962, Español; Euskera (cuadernos de Hegoa; 59)

Laburpena

La justicia transicional ha sido objeto de una atención internacional creciente desde la década de los noventa, en especial en el marco de los debates teóricos y prácticos sobre la prevención de conflictos y la construcción de la paz. Uno de los aspectos que más llamativamente tiende a quedar fuera de esos debates es la incidencia que tiene el género en el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación tras los conflictos armados y los periodos represivos. Este es el eje sobre el que pivota la crítica feminista de los procesos de justicia transicional, una crítica fundamentada en la investigación y en la articulación de formas de resistencia activa frente a la impunidad de los crímenes contra las mujeres.

Trantsiziozko justiziak nazioarteko arreta gero eta handiagoa jaso du laurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, batez ere gatazken prebentzioa eta bakearen eraikuntzaren inguruko eztabaida teoriko eta praktikoen testuinguruan. Bereziki deigarria da, eztabaida horietan, gatazka armatuen eta errepresio denboraldien ondoren biktimen egiarako, justiziarako eta konpontzerako sarbidean generoak duen eragina kontuan ez hartzeko joera. Horixe da, hain zuzen ere, kritika feministaren ardatza transitziozko justizia prozesuei. Kritika hori, ikerkuntzan eta baita emakumeen kontrako krimenen zigorgabekeriaren aurrean erresistentzia aktibo modu ezberdinen artikulazioan ere oinarritzen da.

Aurkibidea

1. Introducción

2. Formulaciones teóricas y prácticas de la justicia transnacional
2.1. Definición
2.2. Instrumentos para su aplicación
2.2.1. Los procesos judiciales
2.2.2. Las Comisiones de la Verdad
2.2.3. Las reparaciones
2.2.4. Las reformas institucionales
2.3. Tensiones entre la verdad, la justicia y la reconciliación, o la justicia transicional fragmentada

3. ¿Y qué hay de las mujeres? Critica feminista de la justicia transnacional
3.1. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados
3.2. Los sesgos de género de la justicia transicional
3.2.1. Las mujeres en los procesos de búsqueda de la verdad
3.2.2. Factores limitadores del acceso de las mujeres a la justicia
3.2.3. La reparación desde la perspectiva de género

4. Resistencias feministas en el campo de la justicia transicional
4.1. La investigación sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en los conflictos armados
4.2. El acompañamiento psicosocial a víctimas sobrevivientes
4.3. Los tribunales simbólicos
4.4. La recuperación de la memoria de las mujeres
4.5. La reparación integral

5. Comentarios finales

Bibliografía

1. Sarrera

2. Trantsiziozko justiziaren adierazpen teoriko eta praktikoak
2.1. Definizioa
2.2. Aplikaziorako bitartekoak
2.2.1. Epai-prozesuak
2.2.2. Egiaren Batzordeak
2.2.3. Kalteak konpontzea
2.2.4. Erreforma instituzionalak
2.3. Egia, justizia eta adiskidetzearen arteko tirabirak, edo trantsiziozko justizia zatikatua

3. Eta emakumeak zer? Kritika feminista trantsiziozko justiziari
3.1. Emakumeen kontrako indarkeria gatazka armatuetan
3.2. Generoko joera partzialak trantsiziozko justizia
3.2.1. Emakumeak egia bilatzeko prozesuetan
3.2.2. Emakumeek justizia lortzea mugatzen duten faktoreak
3.2.3. Kalteak konpontzea genero-ikuspegitik

4. Erresistentzia feministak trantsiziozko justiziaren esparruan
4.1. Gatazka armatuetan gertatutako emakumeen giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa
4.2. Bizirik dirauten biktimei zuzendutako laguntza psikosoziala
4.3. Auzitegi sinbolikoak
4.4. Emakumeen oroimena berreskuratzea
4.5. Kalteen konpontze integrala

5. Amaierako iruzkinak

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.